1.11.6

Kontakt

Telefon 66 80 41 15

E-post:

Medlem

Boligtakst

Verditakst

Verditakst er en verdivurdering av markedsverdien på eiendommen på takseringsdagen med hensyn tatt til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, evt. leiekontrakter, heftelser, bruksrettigheter, utidsmessighet, m.m. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.Takstens konklusjon er markedsverdi og låneverdi. En kombinasjon av takst- og boligsalgsrapport kan leveres og anbefales ved omsetning av eiendommen.

 

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte. En kombinasjon av takst- og boligsalgsrapport kan leveres og anbefales ved omsetning av boligeiendommer. Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring

 

Forhåndstakst

Forhåndstakst er en gjennomgang av prosjektet før ferdigstillelse. Benyttes oftes ved nye prosjekter for fastsettelse av belåning, for investeringsbeslutning og byggelånsoppfølging i gjennomføringsfasen. Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene. Beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre framlagte beskrivelser.

 

Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging er normalt en kontroll av dokumenter, offentlige godkjennelser, tilført verdi og fremdrift i byggeprosjekter. Kredittinstitusjoner vil ofte kreve byggelånsoppfølging for bygg som er finansiert via byggelån. En kombinasjon av byggelånsoppfølging og tredjepartskontroll anbefales ved oppføring av nytt bygg.

 

Tredjepartskontroll

Uavhengig kontroll er lovpålagt fra 1. januar 2013. Omfanget av uavhengig kontroll avhenger av hvilken tiltaksklasse tiltaket er plassert i. I tiltaksklasse 1 er det først og fremst krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. Arbeid på våtrom i eksisterende bygning er søknadspliktig når brannskille brytes. For tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengi kontroll dels for prosjektering og dels for utførelse for bygningsfysikk, konstruksjonssikerhet, geoteknikk og brannsikkerhet. Uavhengig kontroll skal gjennomføres innenfor områder i tiltaket som har betydning for liv, helse og sikkerhet og der hvor byggefeil utgjør store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Plassering i tiltaksklasser avgjøres av kompleksitet, og konsekvenser. Et bygg kan ha ulike deler i ulike tiltaksklasser.

 

Reklamasjonsrapport

Vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte Reklamasjonsrapporten er i prinsippet entTilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

 

Energimerking

Fra 1. juli 2010 skal alle boliger som selges eller leies ut og som er større enn 50 kvadratmeter være energimerket. Energimerking er en analysere av boligen som resulterer i en rapport med et energimerke etter en skala fra A som er best til G som er svakest. 


Forrige side: Kontakt  Neste side Næringstakst